Sanatorija Jūsų mieste!

Registracija konsultacijai pas FMR gydytojus telefonu: (8-45) 500648, 8 683 04825, 8 683 05717


Jūs esate čia: Pagrindinis > SUSIPAŽINIMAS SU TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS

Informacijos atnaujinimo data: 2021 10 27

SUSIPAŽINIMAS SU TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS

 

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 15 straipsniu, fizinis asmuo turi teisę gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir su informacija, kuriems duomenų gavėjams buvo atskleisti jo asmens duomenys.

Susipažinti su VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijso centro tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir su informacija, kokiems duomenų gavėjams buvo teikti Jūsų asmens duomenys, galima:

  • atvykus į VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabiltiacisjo centrą, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildžius prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą).
  • siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka) paštu adresu: Nemuno g. 75, LT-37355 Panevėžys;
  • siunčiant prašymą elektroniniu paštu info@fmrc.lt. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

 

Pastaba. Jeigu neturite galimybės prašymo pasirašyti elektroniniu parašu, prašymą galite atsiųsti elektroniniu paštu info@fmrc.lt, tačiau informaciją pateiksime tik jums asmeniškai atvykus į VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijso centrą (Nemuno g. 75, Panevėžys), pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

Išnagrinėjus Jūsų prašymą, Jums bus pateikta toliau nurodyta informacija:

  • asmens duomenų tvarkymo tikslas;
  • tvarkomų asmens duomenų sąrašas ir asmens duomenys;
  • duomenų gavėjai, kuriems buvo atskleisti Jūsų asmens duomenys.

 

Pastaba. Jeigu nenurodysite Jus dominančio laikotarpio, per kurį buvo atskleisti Jūsų asmens duomenys, informaciją pateiksime už paskutinius vienus metus.

Susipažinę su tvarkomais asmens duomenimis ir pastebėję, kad tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra netikslūs, turite teisę pateikdami prašymą reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti.

Duomenų apsaugos pareigūnas:
Vitalija Lauciuvienė, telefonas (8-45) 444337, el. p.  vitalija.lauciuviene@fmrc.lt


Nemuno g. 75, LT 37355 Panevėžys, Tel.: (8 45) 500650, 8 683 04825, 8 683 05717, 8 663 13631 el.paštas: info@fmrc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 148413426
Cituojant svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
©2010-2020 Viešoji įstaiga Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras
Panevėžio savivaldybė Panevėžio TLK ESPBI ESPBI