Sanatorija Jūsų mieste!

Registracija konsultacijai pas FMR gydytojus telefonu: 8 683 04825, (8-45) 500648


Jūs esate čia: Pagrindinis > Veiklos užduotys 2017

Informacijos atnaujinimo data: 2020 05 30
» Veiklos užduotys

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-128

 

VŠĮ PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRO 2017 M. SIEKTINOS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Eil. Nr.

Siektinos veiklos užduotys

Įstaigos veiklos vertinimo rodiklis

Rodiklio vertinimo kriterijus ir vertė balais

1.

Siekti teigiamo finansinio įstaigos veiklos rezultato

Įstaigos finansinės veiklos rezultatas

Teigiamas – 10 balų

Neigiamas – 0 balų

2.

Racionaliai naudoti darbo užmokesčiui skirtas lėšas

Racionaliai naudotos darbo užmokesčiui skirtos lėšos, neviršytas nustatytas darbo užmokesčio normatyvas

Neviršytas – 10 balų

Viršytas – 0 balų

3.

Racionaliai naudoti įstaigos lėšas, skirtas valdymo išlaidoms*

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms* tenkanti dalis - ne daugiau kaip 15 proc. visų įstaigos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį

Ne daugiau kaip 15 % visų įstaigos sąnaudų – 10 balų

15–17 % visų įstaigos sąnaudų – 5 balai

Daugiau kaip 17 % visų įstaigos sąnaudų – 0 balų

4.

Didinti papildomų finansavimo šaltinių apimtis

Gautų pajamų už suteiktas mokamas paslaugas procentinė dalis bendroje gautų pajamų struktūroje

Didėja - 6 balai

Nedidėja – 4 balai

18–23 % – 3 balai

Mažėja – 0 balų

Pritraukta kitų papildomų finansavimo šaltinių (2 proc. GPM, juridinių asmenų parama ir kt.)

Pritraukta – 4 balai

Nepritraukta – 0 balų

5.

Siekti pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis didėjimo ir pacientų skundų mažėjimo

Atliktos pacientų apklausos rezultatas

Teigiamai vertina:

daugiau kaip 75 % – 6 balai

70–75 % – 4 balai

60–70 % – 2 balai

0–60 % – 0 balų

Pagrįstų skundų skaičius per metus

Nėra pagrįstų skundų –  balai

Už kiekvieną pagrįstą skundą mažinama 1 balu

 

6.

Diegti ir vystyti kokybės vadybos sistemą

Atliktų planinių auditų skaičius per metus

3 auditai ir daugiau – 7 balai

2 auditai – 5 balai

1 auditas - 2 balai

Neatlikta auditų - 0 balų

Atliktų pacientų nuomonės apklausų apie įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę skaičius per metus

1 apklausa ir daugiau – 3 balai

Neatlikta apklausų – 0 balų

 

7.

Siekti minimalios darbuotojų kaitos įstaigoje

Darbuotojų kaitos rodiklis % įstaigoje**

 

Ne daugiau kaip 6 % – 10 balų

6–8 % – 7 balai

8–10 % – 4 balai

Daugiau kaip 10 % – 0 balų

8.

Įstaigoje teikiamų prioritetinių paslaugų apimčių didinimas

FMR gydytojų konsultacijų skaičiaus didėjimas

Padidėjo – 10 balų

Nesikeitė – 6 balai

Sumažėjo iki 5 % – 3 balai

Sumažėjo daugiau kaip 5 % – 0 balų

9.

Nuolat atnaujinti informacines technologijas ir diegti inovacijas

Nuolat atnaujinami duomenys įstaigos interneto svetainėje

Atnaujinami – 3 balai

Neatnaujinami – 0 balų

Įdiegta ne mažiau kaip viena papildoma kompiuterizuota darbo vieta

Įdiegta – 3 balai

Neįdiegta – 0 balų

Atnaujinti elektroninę pacientų registracijos ir procedūrų paskirstymo, apskaitos sistemą, atnaujinti gydytojams kompiuterinę įrangą, atnaujinti registratūroje esančius spausdinimo įrenginius.

Atnaujinti – 4 balai

Neatnaujinti – 0 balų

10.

Vykdyti kovos su korupcija priemones įstaigoje

Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, tyrimas ir nustatymas

Tirta – 2 balai

Netirta – 0 balų

Numatytų užduočių įvykdymas procentais pagal korupcijos prevencijos programos 2017 m. priemonių  planą

100 % – 8 balai

Nuo 90 % iki 100 % – 6 balai

Nuo 80 % iki 90 % – 4 balai

Mažiau kaip 80 % – 0 balų

Pastabos:

* Valdymo išlaidos – išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su paslaugų teikimu. Į valdymo išlaidas neskaičiuojamos bendros valdymui ir paslaugoms teikti naudojamos išlaidos (pvz.: išlaidos, skirtos komunalinėms paslaugoms teikti, patalpoms valyti, kanceliarinėms prekėms įsigyti ir t. t.).

** Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis – apskaičiuojant darbuotojų kaitos rodiklį nevertinami pagal terminuotas ir sezonines darbo sutartis priimti ir atleisti darbuotojai. Darbuotojų kaitos rodiklis skaičiuojamas: ((viso išėjusių darbuotojų skaičius per metus x 100) / (darbo dienų skaičius per metus x darbuotojų skaičius)) x 100.

 

_


Nemuno g. 75, LT 37355 Panevėžys, Tel.: (8 45) 500650, 8 683 04825, el.paštas: info@fmrc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 148413426
Cituojant svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
©2010-2018 Viešoji įstaiga Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras
Panevėžio savivaldybė Panevėžio TLK ESPBI ESPBI